Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze Website en MONAI Academy, de eigenaar(s) van deze Website. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn door Clausules 1, 2, 4 - 11 en 15 - 25 van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht te zijn ontstaan bij uw eerste gebruik van de Website. Clausules 3 en 12 - 14 zijn alleen van toepassing op de verkoop van Diensten. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken. Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld om een contractueel aanbod te vormen dat aanvaard kan worden. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod en Onze aanvaarding van dat aanbod wordt geacht plaats te vinden op het moment dat Wij u een bevestigingse-mail sturen waarin wordt aangegeven dat uw bestelling is aanvaard.

1. Definities en Interpretatie

In this Agreement the following terms shall have the following meanings:
"Account": means collectively the personal information, Payment Information and credentials used by Users to access Paid Content and / or any communications System on the Website;
"Content": means any text, graphics, images, audio, video, software, data compilations and any other form of information capable of being stored in a computer that appears on or forms part of this Website;
"Facilities": means collectively any online facilities, tools, services or information that MONAI makes available through the Website either now or in the future;
"Services": means the services available to you through this Website, specifically use of the MONAI proprietary e-learning platform;
"Payment Information": means any details required for the purchase of Services from this Website. This includes, but is not limited to, credit / debit card numbers, bank account numbers and sort codes;
"Premises": Means Our place(s) of business located at [ADDRESS];
"System": means any online communications infrastructure that MONAI makes available through the Website either now or in the future. This includes, but is not limited to, web-based email, message boards, live chat facilities and email links;
"User" / "Users": means any third party that accesses the Website and is not employed by MONAI Ltd and acting in the course of their employment;
"Website": means the website that you are currently using (www.monai-academy.be) and any sub-domains of this site (e.g. subdomain.yourschool.com) unless expressly excluded by their own terms and conditions; and
"We/Us/Our": means MONAI, a company incorporated in [COUNTRY] with Company registration Number [123456] , located at [Address].

2. Leeftijdsbeperkingen

Personen onder de leeftijd van 18 jaar mogen deze Website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een Volwassene.

3. Zakelijke klanten

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die Diensten afnemen in het kader van hun beroepsuitoefening.

4. Intellectueel eigendom

 • 4.1 Behoudens de uitzonderingen in Clausule 5 van deze Algemene Voorwaarden, is alle Inhoud op de Website, tenzij ge-upload door Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, gegevenscompilaties, paginaopmaak, onderliggende code en software eigendom van MONAI. Door verder gebruik te maken van de Website erkent u dat dergelijk materiaal beschermd is door de toepasselijke Belgische en Internationale wetten op intellectuele eigendom en andere wetten.
 • 4.2 Onder voorbehoud van Clausule 6 mag u geen materiaal van de Website reproduceren, kopiëren, verspreiden, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen.

5. Intellectuele eigendom van derden

 • 5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en handelsmerken, in productafbeeldingen en -beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten, naargelang het geval.
 • 5.2 Onder voorbehoud van artikel 6 mag u dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van de desbetreffende fabrikant of leverancier.

6. Eerlijk gebruik van intellectuele eigendom

Materiaal van de Website mag zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt indien een van de uitzonderingen van hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing is.

7. Links naar andere websites

Deze Website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van MONAI. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De opname van een link naar een andere site op deze Website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

8. Links naar deze website

Wie op andere sites een link naar deze Website wil plaatsen, mag dat enkel doen naar de startpagina van de site www.monai-academy.be zonder Onze voorafgaande toestemming. Deep linking (d.w.z. links naar specifieke pagina's binnen de site) vereist Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor meer informatie kunt u contact met Ons opnemen via e-mail op [email protected].

9. Gebruik van communicatiefaciliteiten

 • 9.1 Wanneer u gebruik maakt van een Systeem op de Website dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot schorsing of sluiting van uw Account:
 • 9.1.1 U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;
 • 9.1.2 U mag geen Inhoud indienen die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, kwellend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is;
 • 9.1.3 U mag geen Inhoud indienen die bedoeld is om geweld te bevorderen of daartoe aan te zetten;
 • 9.1.4 Wij raden u aan uw vragen in het Nederlands te stellen, omdat wij mogelijk niet kunnen antwoorden op vragen die in een andere taal zijn gesteld;
 • 9.1.5 De wijze waarop u zich identificeert, mag niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of met de toepasselijke wetgeving;
 • 9.1.6 U mag zich niet voordoen als iemand anders, in het bijzonder werknemers en vertegenwoordigers van MONAI; en
 • 9.1.7 U mag Ons Systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junk mail".
 • 9.2 U erkent dat MONAI zich het recht voorbehoudt om alle communicatie aan ons of via ons systeem te controleren.
 • 9.3 U erkent dat MONAI kopieën mag bewaren van alle communicatie aan ons of via ons systeem.
 • 9.4 U erkent dat alle informatie die u via Ons Systeem naar Ons stuurt op enigerlei wijze door Ons gewijzigd mag worden en u doet hierbij afstand van uw morele recht om als de auteur van dergelijke informatie te worden geïdentificeerd. Eventuele beperkingen die u wenst te stellen aan Ons gebruik van dergelijke informatie moeten vooraf aan Ons worden meegedeeld en Wij behouden ons het recht voor dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te verwerpen.

10. Accounts

 • 10.1 Om Diensten op deze Website te verkrijgen en om bepaalde andere delen van het Systeem te gebruiken, dient u een Account aan te maken die bepaalde persoonlijke gegevens en Betalingsinformatie bevat die kan variëren afhankelijk van uw gebruik van de Website, aangezien het mogelijk is dat Wij pas betalingsinformatie nodig hebben wanneer u een aankoop wenst te doen. Door deze Website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat:
 • 10.1.1 alle informatie die u verstrekt juist en waarheidsgetrouw is;
 • 10.1.2 u toestemming hebt om Betalingsinformatie te verstrekken waar toestemming vereist kan zijn; en
 • 10.1.3 zult u deze informatie nauwkeurig en up-to-date houden. Het aanmaken van een Account is een verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie.
 • 10.2 Het wordt aanbevolen dat u uw accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van het door u delen van uw Accountgegevens. Als u gebruik maakt van een gedeelde computer, is het raadzaam dat u uw accountgegevens niet opslaat in uw internetbrowser.
 • 10.3 Indien u reden heeft om aan te nemen dat uw Account gegevens zonder toestemming door een andere persoon zijn verkregen, dient u onmiddellijk contact met Ons op te nemen om uw Account op te schorten en eventuele ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die in behandeling zijn te annuleren. U dient zich ervan bewust te zijn dat bestellingen of betalingen alleen geannuleerd kunnen worden totdat de levering van Diensten is begonnen. In het geval dat een ongeoorloofde levering begint voordat u Ons op de hoogte heeft gesteld van de ongeoorloofde aard van de bestelling of betaling, dan wordt u in rekening gebracht voor de periode vanaf het begin van de levering van diensten tot de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld en kan een factureringscyclus van een maand in rekening worden gebracht.
 • 10.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam dient u zich te houden aan de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet in Clausule 9. Indien u dit niet doet, kan dit leiden tot schorsing en/of verwijdering van uw account.

11. Beëindiging en annulering van Accounts

 • 11.1 Ofwel MONAI of u kunt uw Account beëindigen. Als Wij uw Account beëindigen, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en wordt een verklaring voor de beëindiging gegeven. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
 • 11.2 Als Wij uw Account beëindigen, zullen alle lopende of hangende bestellingen of betalingen op uw Account worden geannuleerd en zal de levering van Diensten niet beginnen.

12. Diensten, prijzen en beschikbaarheid

 • 12.1 Hoewel al het mogelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van Diensten beschikbaar bij MONAI overeenkomen met de werkelijke Diensten die aan u zullen worden verleend, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen van deze beschrijvingen aangezien de exacte aard van de Diensten kan variëren afhankelijk van uw individuele eisen en omstandigheden. Dit sluit onze aansprakelijkheid niet uit voor fouten die te wijten zijn aan nalatigheid van onze kant en heeft alleen betrekking op variaties van de juiste Services, niet op andere Services in hun geheel. Gelieve artikel 13.8 te raadplegen voor incorrecte Diensten.
 • 12.2 In voorkomend geval kan u worden verzocht het vereiste Plan van Diensten te selecteren.
 • 12.3 Wij verklaren noch garanderen dat dergelijke Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid niet noodzakelijkerwijs bevestigen voordat wij uw Bestelling hebben bevestigd. Beschikbaarheidsindicaties worden niet op de Website verstrekt.
 • 12.4 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment van het online gaan. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en waar nodig te wijzigen of te verwijderen.
 • 12.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd gedurende de periode tussen het plaatsen van een bestelling voor Diensten en de verwerking van die bestelling door Ons en de inning van de betaling, dan wordt de prijs gehanteerd die gold op het moment van de bestelling.

13. Orders en verlening van diensten

 • 13.1 Geen enkel onderdeel van deze Website vormt een contractueel aanbod dat aanvaard kan worden. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat Wij, naar Ons eigen goeddunken, kunnen aanvaarden. Onze aanvaarding wordt aangegeven door het verzenden van een orderbevestiging per e-mail. Slechts zodra Wij u een orderbevestigingsemail hebben gestuurd zal er een bindend contract tussen MONAI en u zijn.
 • 13.2 Order confirmations under sub-Clause 13.1 will be sent to you before the Services begin and shall contain the following information:
 • 13.2.1 Confirmation of the Services ordered including full details of the main characteristics of those Services;
 • 13.2.2 Fully itemised pricing for the Services ordered including, where appropriate, taxes, delivery and other additional charges;
 • 13.2.3 Relevant times and dates for the provision of the Services;
 • 13.2.4 User credentials and relevant information for accessing those services.
 • 13.3 If We, for any reason, do not accept your order, no payment shall be taken under normal circumstances. In any event, any sums paid by you in relation to that order will be refunded within 14 calendar days.
 • 13.4 Payment for the Services shall be taken via your chosen payment method, immediately for any setup fee that corresponds to the service plan you purchased and at the same day of each subsequent month (“billing cycle”) for charges accrued during the previous month (“billing cycle”) AND/OR as indicated in the order confirmation you received.
 • 13.5 We aim to fulfill your Order within 2-3 working days or if not, within a reasonable period following your Order, unless there are exceptional circumstances. If we cannot fulfill your Order within a reasonable period, we will inform you at the time you place the Order by a note on the relevant web page or by contacting you directly after you place your Order. Time is not of the essence of the Contract, which means we will aim to fulfill your Order within any agreed timescales but this is not an essential term of the Contract and we will not be liable to you if we do not do so. If the Services are to begin within 14 calendar days of Our acceptance of your order, at your express request, you will be required to expressly acknowledge that your statutory cancellation rights, detailed below in Clause 14, will be affected.
 • 13.6 MONAI shall use all Our reasonable endeavours to provide the Services with reasonable skill and care, commensurate with best trade practice.
 • 13.7 In the event that Services are provided that are not in conformity with your order and thus incorrect, you should contact Us immediately to inform Us of the mistake. We will ensure that any necessary corrections are made within five (5) working days.
 • Additional terms and conditions may apply to the provision of certain Services. You will be asked to read and confirm your acceptance of any such terms and conditions when completing your Order.
 • 13.8 MONAI provides technical support via our online support forum and/or phone. MONAI makes every effort possible to respond in a timely manner but we do not guarantee a particular response time.

14. Annulering van bestellingen en diensten

Wij willen dat u volledig tevreden bent met de Producten of Diensten die u bestelt bij MONAI. Als u met ons wilt spreken over uw Bestelling, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice op 03 454 44 95of per e-mail op [email protected]. U kunt een Bestelling die wij hebben geaccepteerd niet annuleren of het Contract opzeggen. Indien Specifieke Voorwaarden bij de Service voorwaarden bevatten over het annuleren van de Service, dan is het annuleringsbeleid in de Specifieke Voorwaarden van toepassing.
 • 14.1 If you are a consumer based within the European Union, you have a statutory right to a “cooling off” period. This period begins once your order is confirmed and the contract between MONAI and you is formed and ends at the end of 14 calendar days after that date. If you change your mind about the Services within this period and wish to cancel your order, please inform Us immediately using the following email: [email protected]. Your right to cancel during the cooling off period is subject to the provisions of sub-Clause 14.2.
 • 14.2 As specified in sub-Clause 13.6, if the Services are to begin within the cooling off period you are required to make an express request to that effect. By requesting that the Services begin within the 14 calendar day cooling off period you acknowledge and agree to the following:
 • 14.2.1 If the Services are fully performed within the 14 calendar day cooling off period, you will lose your right to cancel after the Services are complete.
 • 14.2.2 If you cancel the Services after provision has begun but is not yet complete you will still be required to pay for the Services supplied up until the point at which you inform Us that you wish to cancel. The amount due shall be calculated in proportion to the full price of the Services and the actual Services already provided. Any sums that have already been paid for the Services shall be refunded subject to deductions calculated in accordance with the foregoing. Refunds, where applicable, will be issued within 5 working days and in any event no later than 14 calendar days after you inform Us that you wish to cancel.
 • 14.3 Cancellation of Services after the 14 calendar day cooling off period has elapsed shall be subject to the specific terms governing those Services and may be subject to a minimum contract duration.

15. Privacy

Het gebruik van de Website wordt ook geregeld door ons Privacybeleid, dat door deze verwijzing is opgenomen in deze Voorwaarden en Bepalingen. Om het Privacybeleid te bekijken, klik op de bovenstaande link.

16. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken (gegevensbescherming)

 • 16.1 Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam en adres) zal worden verzameld, gebruikt en bewaard overeenkomstig de bepalingen van de Data Protection Act 1998 en uw rechten op grond van die Act.
 • 16.2 Wij mogen uw persoonlijke informatie te gebruiken om:
 • 16.2.1 U onze diensten te verlenen;
 • 16.2.2 De betaling van onze diensten te verwerken; en
 • 16.2.3 U te informeren over nieuwe producten en diensten van Ons. U kunt te allen tijde verzoeken dat Wij stoppen met het sturen van deze informatie.
 • 16.3 In bepaalde omstandigheden (indien u bijvoorbeeld Diensten op krediet wenst te kopen), en met uw toestemming, kunnen wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan kredietinformatiebureaus. Deze bureaus zijn ook gebonden aan de Data Protection Act 1998 en dienen uw persoonlijke informatie dienovereenkomstig te gebruiken en te bewaren.
 • 16.4 Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

17. Vrijwaringsclausules

 • 17.1 Wij geven geen garantie of verklaring dat de Website aan uw eisen zal voldoen, dat hij van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat hij geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat hij geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat hij compatibel zal zijn met alle systemen, dat hij veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie juist zal zijn. Wij geven geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van onze Dienst of Diensten.
 • 17.2 Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld als advies en op de Inhoud van deze Website mag niet worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van acties van welke aard dan ook.
 • 17.3 Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld om een contractueel aanbod te vormen dat aanvaard kan worden.
 • 17.4 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, wordt u ten zeerste aangeraden de verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers.

18. Wijzigingen in de faciliteiten en deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de Website, de Inhoud of deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan alle wijzigingen in de Algemene Voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de Website gebruikt na de wijzigingen. Indien wij wettelijk verplicht zijn wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden, zullen deze wijzigingen automatisch van toepassing zijn op alle bestellingen die momenteel in behandeling zijn, naast alle bestellingen die u in de toekomst plaatst.

19. Beschikbaarheid van de website

 • 19.1 De Website wordt verstrekt "zoals het is" en op een "zoals beschikbaar" basis. MONAI gebruikt de beste praktijken van de industrie om een hoge uptime te verstrekken, met inbegrip van een fouttolerante architectuur die in cloud servers wordt gehost. Wij geven geen garantie dat de Website of Faciliteiten vrij zullen zijn van defecten en / of storingen en wij geven geen enkele vorm van restitutie voor storingen. Wij geven geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
 • 19.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storing van ISP-apparatuur, storing van hostapparatuur, storing van communicatienetwerken, stroomstoring, natuurverschijnselen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

20. Aansprakelijkheidsbeperking

 • 20.1 Voor zover de wet dit toelaat, aanvaarden Wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, met inbegrip van enige indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of schadevergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de Website of enige informatie die deze bevat. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de Website en de Inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
 • 20.2 Niets in deze Voorwaarden sluit uit of beperkt MONAI aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid of fraude van de kant van MONAI.
 • 20.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit uit of beperkt MONAI's aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verliezen of schade die voortvloeit uit de onjuiste levering van Diensten of uit het vertrouwen op onjuiste informatie opgenomen op de Website.
 • 20.4 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt die voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarde is alleen van toepassing binnen jurisdicties waar een bepaalde voorwaarde onwettig is.

21. Geen verklaring van afstand

Indien een partij bij deze Algemene Voorwaarden verzuimt een hierin vervat recht of rechtsmiddel uit te oefenen, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

22. Vorige Algemene Voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

23. Rechten van derde partijen

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal rechten verlenen aan een derde partij. De overeenkomst die door deze Algemene Voorwaarden tot stand komt, is tussen u en MONAI.

24. Communicatie

 • 24.1 Alle kennisgevingen/mededelingen dienen aan ons te worden gedaan per post naar het adres Vosveld 4A te 2110 Wijnegem of per e-mail naar [email protected].   Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 7 dagen na het posten of de dag van verzending indien de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag indien de e-mail is verzonden in een weekend of op een feestdag.
 • 24.2 Wij kunnen u van tijd tot tijd informatie sturen over onze producten en/of diensten, als u ervoor kiest om deze te ontvangen. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, klikt u op de link "Uitschrijven" in elke e-mail die u van Ons ontvangt.

25. Recht en bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en MONAI worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales en MONAI en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van België.